Stichting Rubatsiro Foundation

De stichting is in 2005 opgericht en is gevestigd te Stolwijk.

 

 

RSIN/fiscaal nummer ANBI 815114412

 

 

Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van leerlingen/studenten in Zimbabwe.

 

De stichting stelt financiële middelen beschikbaar voor de bekostiging van onderwijs en lesmaterialen.

 

De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Het bestuur bestaat uit
voorzitter, M. Zimmermann,
secretaris, C. von Grumbkow,
penningmeester P. Rueb.
Allen werken zonder onkostenvergoeding of welke vorm van beloning dan ook.

 

De aanleiding om de stichting in het leven te roepen, was en is het steeds groter wordende aantal wezen. In het verleden konden deze kinderen nog wel terecht bij de familie. Door de veranderde economische omstandigheden kunnen steeds meer families deze extra zorg niet meer opbrengen. Als ze deze kinderen wel in hun gezin kunnen opnemen, is er vaak geen geld meer voor scholing.


Door het hoge werkeloosheidspercentage staat de scholing van vooral meisjes onder druk. Zij zijn immers de goedkoopste arbeidskrachten en worden daarom vaak gedwongen de school te verlaten om als kostwinner voor het gezin te werken.

 

Een verfijning van de doelstelling is daarom dat we families die wezen opnemen ondersteunen zodat deze kinderen naar school kunnen gaan.
Hiernaast proberen we vooral meisjes zolang mogelijk op school te houden, door juist voor hen de kosten van scholing te betalen.


Omdat de stichting vanuit Nederland de situatie onvoldoende kan beoordelen, heeft ze twee (onbetaalde) medewerkers ter plekke.

 

Het veldwerk wordt gedaan door het echtpaar Chipatiso. Beiden zijn werkzaam in het onderwijs en goed ingewerkt in de lokale situatie. Niet alleen zijn zij in staat de potentiële mogelijkheden van een leerling te beoordelen, maar ook kennen ze de sociale en financiële achtergrond van de familie en het gezin van de leerling.


Financiële verantwoording van de Stichting Rubatsiro Foundation
(vanaf 2012 is de Stichting verplicht dit op het internet te publiceren)

 

over 2012
In 2012 is 3659 euro overgemaakt naar Zimbabwe, in plaats van de 2900,- euro die begroot was.

 

Daar staan inkomsten uit een schenking tegenover van 3000 euro.

 

Om het tekort te financieren is een kortlopende lening van 600,- euro aangegaan, waardoor de totale kortlopende (renteloze) lening nu 4725,- euro is. Deze lening zal volgend jaar gedeeltelijk afgelost worden omdat het banktegoed 3043,- euro bedraagt. De overige kosten zijn bankkosten, KvK en transferkosten. Deze bedragen 132 euro.
Omdat er in Zimbabwe dit jaar meer geld nodig was dan was begroot, zal voor de komende jaren minder geld beschikbaar zijn.

 

over 2013
In 2013 is 1737 euro overgemaakt naar Zimbabwe. Dat is fors minder dan gebruikelijk en dat komt omdat er vorig jaar meer dan het gebruikelijk is overgemaakt.

 

De kortlopende lening is verminderd en bedraagt nu 3605 euro. De bank-, transfer- en site kosten waren 82 euro . Tegenover deze kosten staan inkomsten uit een schenking van 3000 euro.

 

over 2014
In 2014 is 2626 euro overgemaakt naar Zimbabwe. We zitten ongeveer op het streef bedrag. Tegenover deze kosten staan inkomsten uit een schenking van 3000 euro.
Het banktegoed is 3344 euro en de schuld bedraagt 3589 euro.
De bank-, transfer- en site kosten waren 103 euro

 

Een samenvatting van de eerste tien jaar dat de stichting bestaat:
(De bedragen in euro)


De inkomsten zijn 31503,00
Er is naar Zimbabwe overgemaakt 30133,27
De kosten bedroegen 1614,33 (samengesteld uit: notariskosten bij de oprichten en de schenkingsacte , Kamer van Koophandel, bank- en transferkosten en kosten voor de site)
Tegoed op rekeningnummer NL51INGB0001048060 is 3344,47
En er is een schuld van 3589,07

 

Het negatieve vermogen is dus 244.60

 

Er is dus meer dan 95% van de inkomsten naar Zimbabwe overgemaakt.

 

Een financieel overzicht hoe het geld in Zimbabwe besteed is, is niet te geven omdat er in die periode een hyperinflatie van vele miljoenen procenten was.

 

In 2009 is de Zimbabwaanse dollar buiten circulatie gesteld en zijn er veel andere valuta gangbaar met als belangrijkste de Zuid Afrikaanse Rand en Amerikaanse dollar.

 

over 2015
In 2015 waren de inkomsten 3000 euro uit de jaarlijkse schenking. Er werd naar Zimbabwe 5162,42 euro overgemaakt. Dat is meer dan gebruikelijk omdat er op 4 januari 2412,42 is overgemaakt voor het lopende jaar en op 4 december 2750 alvast voor het komende jaar. De bankkosten bedroegen 162,45 euro. Het banktegoed bedroeg 3289,12 en het negatieve vermogen is nu opgelopen tot 2569.47 euro.

 

over 2016
In 2016 waren de inkomsten 3000 euro uit de jaarlijkse schenking. Er werd naar Zimbabwe 2750 euro overgemaakt. Het verrekende voorschot gegeven voor 2016 is al weer uitgegeven aan een voorschot voor 2017. Omdat Zimbabwe weer eigen bankbiljetten heeft ingevoerd verwachten we weer een parallelle markt en die hopen we voor te zijn door nu alvast Zuid Afrikaanse Randen te wisselen, zodat we niet afhankelijk worden van het gedrag van de Bond Notes van Zimbabwe en de mogelijke in- en uitvoerbeperkingen van Zuid Afrikaanse Randen. De bankkosten bedroegen 106,55 euro. Het banktegoed bedroeg 2229,92 en het negatieve vermogen is iets afgenomen tot 2426,02

 

over 2017
In 2016 waren de inkomsten 3000 euro uit de jaarlijkse schenking. Er werd naar Zimbabwe 2700 euro overgemaakt en dat is het voorschot voor 2018. Financieel blijven we dus achter de feiten aanlopen. Er is een bezoek gebracht aan Zimbabwe en er is gezien dat een en ander volgens afspraak loopt. De politieke situatie was tijdens het bezoek gespannen vooral door het optreden van de politie. Een latere ingreep door het leger heeft de politie van straat gehaald, Mugabe op een zijspoor gerangeerd en de bevolking hoop gegeven dat er een verandering ten goede komt. Omdat de Zimbabwaanse dollar niet door andere landen wordt geaccepteerd, wordt het geld naar een Zuid Afrikaanse bank over gemaakt en dan in Zuid Afrikaanse randen opgenomen waardoor er ook goederen in Zuid Afrika gekocht kunnen worden. Er is nog veel niet verkrijgbaar in Zimbabwe omdat winkeliers moeilijk buitenlandse valuta kunnen krijgen om goederen te importeren . De bankkosten bedroegen 76,49 euro. Het banktegoed is 5167,03 maar de kortlopende schuld bedraagt nu 7369,54 euro waardoor er nu nog 2202,51 euro negatief vermogen is.

 

Contact met de stichting kunt u opnemen via pjrueb[@]hotmail.com.

 

Indien u de stichting wilt ondersteunen stellen we dat zeer op prijs.

Het rekeningnummer is: NL51INGB0001048060 t.n.v. Stichting Rubatsiro Foundation

 

April 2018